Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji zboží v internetovém obchodu dostupném pro kupující z následující internetové adresy: www.jogamarket.cz 

 1. Vymezení pojmů
 • „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Power Yoga Akademie s.r.o., se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 11800, IČO: 273 61 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108383;  
 • „Kupujícím“ se rozumí buď spotřebitel, nebo podnikatel, který má projeví zájem na uzavření Kupní smlouvy odesláním Objednávky. Kupujícím, který je spotřebitelem, se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupujícím, který je podnikatelem, se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupujícím, který je spotřebitelem, může musí být při učinění objednávky zboží starší 15 let. Na objednávku spotřebitele mladšího 15 let se hledí, jakoby nebyla učiněna;
 • „E-shopem“ se rozumí internetový obchod, provozovaný Prodávajícím a dostupný pro uživatele sítě internet z internetové adresy (URL): www.jogamarket.cz
 • „Zbožím“ se rozumí zbožím nabízené zákazníkům prostřednictvím E-shopu;
 • „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, přičemž součástí Kupní smlouvy jsou také tyto VOP;
 • „Objednávkou“ se rozumí Objednatelem řádně vyplněný objednávkový formulář, který je zároveň návrhem na uzavření Kupní smlouvy;
 • „Potvrzením“ se rozumí odsouhlasení/akceptace Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím E-shopu ze strany Prodávajícího;
 1. Kupní smlouva
  • Kupní smlouva je uzavřena doručením e-mailu potvrzujícího přijetí Objednávky Prodávajícím.
  • Podmínkou uskutečnění objednávky je provedení registrace v E-shopu. Registraci uživatel provede tak, že do pole vyhrazeného pro provedení registrace zadá svoji e-mailovou adresu. Na uživatelem zadanou e-mailovou adresu jsou neprodleně poté zaslány přihlašovací údaje do uživatelského rozhraní E-shopu, kterými jsou zadaný e-mail uživatele a Prodávajícím vygenerované heslo. Provedení Objednávky je možné pouze po předchozím přihlášení uživatele do uživatelského rozhraní portálu na základě Prodávajícím zaslaných přihlašovacích údajů.
  • Kupující je povinen při provádění registrace uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Uvedené údaje je Kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat.
  • Webové rozhraní E-shopu obsahuje výčet Zboží nabízeného Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Cena Zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Prodávající bude za podmínek sjednaných Kupní smlouvou Kupujícímu účtovat nad rámec ceny Zboží náklady na dodání Zboží Kupujícímu. Objednávkový formulář obsahuje, nikoliv však výlučně, zejména: informace o objednávaném Zboží a jeho množství, způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení Zboží a informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
  • Webové rozhraní E-shopu obsahuje veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží Kupujícímu.
  • Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito VOP, a že s VOP souhlasí. Kupujícímu je před odesláním Objednávky umožněno zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající po obdržení Objednávky neprodleně Kupujícímu potvrdí obdržení Objednávky.
  • Uzavření Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, Kupujícímu vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit za Zboží Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
  • Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou Kupujícím Prodávajícímu při registraci do uživatelského rozhraní E-shopu.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a kupující je hradí sám.
  • Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeném na internetové stránce Prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O tom musí Kupujícího bezprostředně informovat.Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 2. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
  • Ustanovení tohoto článku VOP se vztahují pouze na Kupujícího, který je spotřebitelem. Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na případy, kdy Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku.
  • Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží Kupujícím. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu na adresu obchod@yogamarket.cz nebo písemně na sídlo Prodávajícího oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
  • Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od Prodávajícího obdržel. Náklady na vrácení předmětného Zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
  • Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí spotřebiteli Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání zboží, v případě, že ve lhůtě 14 dnů vrací spotřebitel zpět všechno objednané zboží včetně dárků nebo dalších výhod), které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  • V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku, musí být Zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování. Jakmile Prodávající vrácené Zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné za účelem nutného obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nebo není-li Zboží vráceno v kompletním stavu; Prodávající je oprávněn uplatnit vůči spotřebiteli kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží vůči kupní ceně, která má být vrácena; výši kompenzace je však Prodávající povinen prokázat.
  • Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající pro dodání zboží v E-shopu nabízí, vrátí Prodávající tyto náklady ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  • Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od Kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku VOP „formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“, jehož vzor je dostupný pro Kupující zde: www.jogamarket.cz/odstoupeni  
 3. Práva z vadného plnění
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel Zboží převzal:
 • Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od Zboží očekával s ohledem na povahu Zboží
 • že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • .
 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném ve webovém rozhraní E-shopu v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.
  • Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny, nebezpečí škody na Zboží však přechází již převzetím zboží.
  • Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy.
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.